پداسیس اکسوپد در جشن فناپپداسیس به عنوان عضوی از خانواده فناپ در جشن سیزدهمین سالگرد فناپ حضوری پررنگ داشت و به ارائۀ زنده محصول خود پرداخت. در این برنامه آقای نیکنام، بیمار آسیب نخاعی شیوۀ استفاده از ربات اسکلت بیرونی اکسوپد را به طور زنده به نمایش گذاشت و با تشویق حاضرین روبرو شد. ربات اسکلت بیرونی اکسوپد ویژه توانبخشی بیماران آسیب نخاعی، محصولی کاملا ایرانی است که هم اکنون در برخی درمانگاههای سطح شهر تهران در حال استفاده است.

 

پداسیس در جشن فناپ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *