عادل فردوسی پور در حال بازدید از ربات اسکلت بیرونی اکسوپد ویژه توانبخشی معلولان فلج پا

هفته دوم اسفندماه افتخار میزبانی جناب آقای عادل فردوسی پور را در مرکز تحقیقات پیشرفته هوشمند عصبی جواد موفقیان داشتیم. ایشان ضمن بازدید از این مرکز از ربات پیشرفته اسکلت بیرونی «اکسوپد» ساخته شرکت پداسیس متشکل از دانش آموختگان دانشگاههای شریف و تربیت مدرس بازدید کردند.

بازدید آقای عادل فردوسی پور از مرکز موفقیان و ربات راه رفتن معلولان اکسوپد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *